تبلیغات
با این قلم چه چیزا می توان نوشت - پیام فضلی نژاد:صادق هدایت مثل سگی ولگرد در فاضلاب غرب، نماد سادیسم جنسی بود
 

پیام فضلی نژاد:صادق هدایت مثل سگی ولگرد در فاضلاب غرب، نماد سادیسم جنسی بود

نوشته شده توسط :امیر
شنبه 15 دی 1386-03:01

پیام فضلی نژاد:صادق هدایت مثل سگی ولگرد در فاضلاب غرب، نماد سادیسم جنسی بود

پیام فضلی نژاد

موج چهارم، از واشنگتن به تهران رسید تا ننگ ها و خیانت های جاسوسان انگلیسی و آمریكایی تطهیر شود و از رسوایی های روشنفكران معاصر، به عنوان فضیلت های زندگی مدرن یاد شود. حیرت نكنید اگر كتابی را در دست گرفتید كه در آن، میرزا ملكم خان ارمنی كه پایه گذار شبكه صهیونیستی فراماسونری در ایران است، نمونه ناب روشنفكران نسل اول لقب گرفته، (42) از محمدعلی فروغی كه چهار دوره در منصب نخست وزیری حكومت پهلوی اول و دوم حضور داشته، به عنوان آزادیخواهی مدرن از نسل دوم روشنفكران، تجلیل گشته (43) و صادق هدایت، كه چون سگی ولگرد در فاضلاب غرب، نماد سادیسم و مازوخیسم جنسی بود، «تنها چهره روشنفكری مدرن ایران در صد سال گذشته» خوانده شده است. (44)
در برابر این ها، بازهم حیرت نكنید كه هر جا مجالی بوده، جلال آل احمد، صاحب اثر غربزدگی كه مصلحی است از مصلحان روزگار خود، به عنوان آدمی بدفهم و دگم (45) كه جامعه روشنفكری ایران «هنوز از دست آدم هایی مثل او خلاص نشده»، تقبیح گشته است. (46)
همه این ها به كنار، جهانبگلو گستاخانه مدعی است كه پس از پایان «دوره اول انقلاب و جنگ با عراق»،(47) نسل چهارم روشنفكران در جامعه ایران متولد شدند كه دیگر از تفكر جمهوری اسلامی، به مثابه آرمان های خیالی و موهوم و «آموزه ای كه جز مرگ و دروغ، ارمغانی برای كسی نداشت»، پشتیبانی كوركورانه نمی كنند. (48) او می گوید كه در جامعه امروز ایران، «كذب و دروغ، خود را در چهره سیاست به مردم معرفی می كند» و در این شرایط، «اندیشیدن، هنر دفاع از حقیقت است.» (49)...

پیام فضلی نژاد:صادق هدایت مثل سگی ولگرد در فاضلاب غرب، نماد سادیسم جنسی بود

پیام فضلی نژاد

موج چهارم، از واشنگتن به تهران رسید تا ننگ ها و خیانت های جاسوسان انگلیسی و آمریكایی تطهیر شود و از رسوایی های روشنفكران معاصر، به عنوان فضیلت های زندگی مدرن یاد شود. حیرت نكنید اگر كتابی را در دست گرفتید كه در آن، میرزا ملكم خان ارمنی كه پایه گذار شبكه صهیونیستی فراماسونری در ایران است، نمونه ناب روشنفكران نسل اول لقب گرفته، (42) از محمدعلی فروغی كه چهار دوره در منصب نخست وزیری حكومت پهلوی اول و دوم حضور داشته، به عنوان آزادیخواهی مدرن از نسل دوم روشنفكران، تجلیل گشته (43) و صادق هدایت، كه چون سگی ولگرد در فاضلاب غرب، نماد سادیسم و مازوخیسم جنسی بود، «تنها چهره روشنفكری مدرن ایران در صد سال گذشته» خوانده شده است. (44)
در برابر این ها، بازهم حیرت نكنید كه هر جا مجالی بوده، جلال آل احمد، صاحب اثر غربزدگی كه مصلحی است از مصلحان روزگار خود، به عنوان آدمی بدفهم و دگم (45) كه جامعه روشنفكری ایران «هنوز از دست آدم هایی مثل او خلاص نشده»، تقبیح گشته است. (46)
همه این ها به كنار، جهانبگلو گستاخانه مدعی است كه پس از پایان «دوره اول انقلاب و جنگ با عراق»،(47) نسل چهارم روشنفكران در جامعه ایران متولد شدند كه دیگر از تفكر جمهوری اسلامی، به مثابه آرمان های خیالی و موهوم و «آموزه ای كه جز مرگ و دروغ، ارمغانی برای كسی نداشت»، پشتیبانی كوركورانه نمی كنند. (48) او می گوید كه در جامعه امروز ایران، «كذب و دروغ، خود را در چهره سیاست به مردم معرفی می كند» و در این شرایط، «اندیشیدن، هنر دفاع از حقیقت است.» (49)
اما پس از آنكه مخاطب، كتاب را ورقی می زند، نه تنها به حقیقتی در برابر این همه دروغی كه جهانبگلو از آن سخن می گوید، نمی رسد، بلكه تازه می فهمد كه امنیت خود را در «چارچوب جهانی خدامحور» از دست داده (50) و حالا كه در مدرنیته سكولار، انسان در قامت «سوژه ای خودمختار» تعریف گشته است، دیگر نمی تواند «حقیقت مطلقی را برای همیشه بپذیرد.» (51) خواندن و فهم موج چهارم، یك روز هم طول نمی كشد و نتیجه، خیلی ساده است؛ انسان نه تنها پشت به خدا، كه به جای خدا بر قله دنیا می نشیند. به جای اینكه ناز خدا را بكشد، ناز دنیا را می خرد و هستی خود را می بازد. (52)
ادله ای كه در موج چهارم برای تمجید جاسوسان و ملحدان و تقبیح مصلحان و منتقدان غرب اقامه شده نیز، شگفت آور است. جهانبگلو با ستایش بی باكانه از تشكیلات فراماسونری آغاز می كند و سپس به تطهیر سلطنت سلسله پهلوی در ایران می رسد. ادله مشترك همه این ستایش ها، مبارزه با اسلام و روحانیت است. در نگاه او، «میرزا ملكم خان ارمنی»، (53) چهره شاخص اصلاحات در دوره حكومت ناصرالدین شاه قاجار است كه بر پایه آرمان های انقلاب فرانسه در پی استقرار «مذهب انسانیت» بود و برای همین هم دست به اصلاح ساختار اسلام زد:
] ملكم خان[ حقیقتاً به پیروزی علم بر خرافه باور داشت... امیدوار بود كه بتواند جوهر دینی را از طریق انجام اصلاحات در دین اسلام، حفظ كند... درصدد بود كه از لژهای ماسونی به عنوان پایه ای برای ارتقاء و اجرای سیاسی فردگرایی دموكراتیك در ایران بهره گیرد.(54)
میرزاملكم خان ارمنی، كه از اعضاء لژ فراماسونری «دوستی صادقانه» شهر پاریس بود، در قامت پدر روشنفكران ایرانی و پیرو آئین مسیحیت، اندیشه اصلاح دین اسلام را براساس انگاره های صهیونی، در سر داشت. او، اسلام را یك «مسیحیت تجدیدنظر شده» و قرآن را یك «انجیل تجدیدنظر شده» می دانست كه شامل همه مبانی اسلامی نیست. در یك سخنرانی كه سال 1891 در لندن و تحت عنوان «تمدن ایران» ایراد كرد، به صراحت گزاره استفاده ابزاری از دین اسلام را برای ساختن تمدن سكولار در ایران، پیشنهاد داد و گفت كه باید شالوده تفكر اروپایی را از دل اسلام بیرون كشید، تا مردم آن را بپذیرند. از سوی دیگر، او با تحریر كتابچه غیبی (دفتر تنظیمات)، فلسفه حقوق عرفی (سكولار) و فلسفه اومانیسم و فردگرایی دموكراتیك را تئوریزه كرد. با این كتاب و آثار بعدی اش چون دفتر قانون، كوشید كه ناصرالدین شاه قاجار را به سوی فرآیند اصلاحات از بالا (اصلاحات حكومتی) سوق دهد. در چنین كوشش هایی، به دلیل بدعت گذاری های فاحش در دین، موفق نبود و علمای آن عصر، حكم به كفر ملكم خان دادند. حكومت وقت نیز او را به تبعیدگاهی در بغداد فرستاد.
جهانبگلو از حیث ذهنی حتی عقب مانده تر از ناصرالدین شاه قاجار است؛ چرا كه آن قجری، با موعظه علمای برجسته آن روزگار تهران، سرانجام فهمید انجمن های سری فراموشخانه مزخرفی بیش نیست و حكم به ممنوعیت آن داد، ولی این روشنفكر مخملی، با قلمداد كردن اصول انجمن سری ملكم خان در گستره اهداف فردگرایی دموكراتیك، نزدیك به یك قرن و نیم پس از پیدایش فراماسونری و فاش شدن چهره نحس و نجس آن، بازهم می نویسد:
حقیقت فراموشخانه، تبلیغ حقیقت جهانی است كه به عنوان حقیقتی رمزآلود، شناخته شده است. تأكید او ] ملكم خان[ بر اصل حفظ اسرار، از آن روست كه او شناخت دقیقی از تاریخچه انجمن های سری و ساز و كارهای آن در داخل و خارج از ایران داشت و به واسطه آن می توانست مفهوم فردگرایی دموكراتیك را با ساختار جامعه ایرانی پیوند دهد.(55)

پی نوشت ها:
.42جهانبگلو، رامین: «روشنفكران ایرانی و فردگرایی دموكراتیك». موج چهارم. ترجمه منصور گودرزی. چاپ چهارم، تهران: نشر نی، 1384، صص 96-.99
.43 پیشین. «عقلانیت و مدرنیته در نوشته های محمدعلی فروغی». صص112-.104
.44 پیشین. «روشنفكران و مدرنیته».ص .207
.45 پیشین. «روشنفكران ایرانی و نسل گفت وگوی تمدن ها». صص 125-.124
.46پیشین.«مدرنیته، مهاجرت بین المللی و اسكیزوفرنیا».ص .219
.47پیشین.«مقدمه». ص 10 جهانبگلو در نوشته های خود، به جای عبارت های «جنگ تحمیلی» یا «جنگ عراق با ایران»، از عبارت (جنگ با عراق» كه مطلوب اردوگاه فكری غرب است، استفاده كرده است.
.48پیشین. .49پیشین.
.50پیشین.«مدرنیته و سنت گسست».ص.25
.51پیشین.«روشنفكران و مدرنیته». ص 205
.52اشاره ای است به روایتی با این مضمون كه خداوند تبارك و تعالی به دنیا امر فرمود، كه دنیا آن قدر ناز انسان های بی ایمان و دنیازده را بكشد، كه آن ها، حتی در شدائد و گرفتاری ها، به یاد خدا نیفتند و نفهمند كه باید ناز صاحب این دنیا را بكشند.
.53 میرزاملكم خان ارمنی، معروف به ناظم الدوله، پایه گذار انجمن های سری فراموشخانه و لژهای ماسونی در ایران و سیاستمدار دوره قاجار بود. برای خواندن متن كامل به كتاب «شوالیه های ناتوی فرهنگی» مراجعه فرمائید.
.54 جهانبگلو، رامین. «روشنفكران ایرانی و فردگرایی دموكراتیك». موج چهارم. ترجمه منصور گودرزی. چاپ چهارم، تهران: نشر نی، 1384، صص 99-96
.55پیشین

نظرات() 


std testing price
شنبه 13 آبان 1396 19:06
سلام ممنونم که من می دانم که شرکت میزبانی شما از آن استفاده می کنید؟
من وبلاگ خود را در 3 مرورگر وب مختلف بارگذاری کرده ام و باید بلافاصله این وبلاگ را بگویم
خیلی سریعتر و بیشتر. آیا شما می توانید یک ارائه دهنده خدمات میزبانی وب خوب را با یک قیمت صادقانه توصیه کنید؟
خیلی ممنونم
Sylvia
دوشنبه 9 مرداد 1396 21:41
This web site certainly has all of the info I wanted concerning
this subject and didn't know who to ask.
marshiscipibbqd.snack.ws
چهارشنبه 21 تیر 1396 06:49
I'm more than happy to find this website.
I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!!
I definitely loved every part of it and I have you saved as a favorite to see new information on your website.
terrilynbarzey.weebly.com
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 05:52
Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is
truly informative. I am gonna watch out for
brussels. I'll be grateful if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing. Cheers!
Aundrea
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:26
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service?
Thanks a lot!
سعیده
شنبه 15 دی 1386 03:01
كودكان رها شده در انبوه زنانی كه پشت به آنان كرده اند؟
كودكان به خواب رفته و تنها در میان مادران سیاه پوش؟..بدون دیدن عکس هم میشه اینطور که نو شتی عمق درد رو دید ...موفق باشی ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox